Allmänna köpvillkor

1. Avtal mellan kund och TK Trailer.

1.1. Följande villkor ska gälla för alla beställningar som kunden (”du”) gör hos TK Trailer AB (”TK Trailer” eller ”vi”) på http://butik.tktrailer.se (”Webbplatsen”).
1.2. Genom att använda Webbplatsen och/eller beställa samtycker du till att bli bunden av dessa villkor (”Avtalet”).
1.3. Var säker på att du har läst och förstått avtalsvillkoren innan du gör en beställning.
1.4. Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan ändra och justera Avtalet eller andra villkor och meddelanden utan att informera dig i förväg. Den version av Avtalet som kommer att gälla för din beställning kommer att vara den version som finns på Webbplatsen vid tidpunkten för din beställning.

2. Pris, leveransavgifter och tillgänglighet.

2.1. De priser som visas på Webbplatsen är inklusive mervärdeskatt enligt lag men exklusive leveransavgift.
2.2. Leveransavgiften varierar för varje order beroende på leveranssätt av den beställda varan samt varans storlek och/eller vikt.
2.3. Alla uppgifter om priser och tillgänglighet som anges för varorna anges med förbehåll för ändringar utan föregående meddelande. Vi gör vårt bästa för att förse dig med den mest korrekta, allra senaste informationen om prissättning och tillgänglighet. Emellertid kan några varor på vår Webbplats vara felaktigt prissatta eller inte längre tillgängliga vid den tidpunkt som du beställer.
2.4. Om ett felaktigt pris anges för en vara (t.ex. på grund av skrivfel) har vi rätt att vägra att ta emot nya beställningar eller annullera redan gjorda beställningar avseende den vara som angivits med felaktigt pris, oavsett om beställningen har bekräftats. Om en varas rätta pris är lägre än vårt angivna pris kommer vi att fakturera det lägre priset och sända varan. Om varans rätta pris är högre än det pris som angivits av oss kommer vi att annullera din beställning och informera dig om den felaktiga prisangivelsen och om att din beställning annulerats.
2.5. Om vi, oavsett när, inte anser oss kunna fullfölja din beställning, kommer vi att meddela dig detta via mejl och vi kommer att annullera din beställning avseende den varan.
2.6. Om någon vara i din beställning är slut på lagret och vi inte kan leverera den till dig inom 30 dagar räknat från datum för din beställning kommer vi att underrätta dig om dröjsmålet och du kommer att ha möjlighet att annullera ordern och genom att följa de anvisningar som ges i meddelandet få återbetalning om du så önskar. Om varan är slut på lagret under en tid av 60 dagar räknat från datum för din beställning kommer vi att annullera beställningen av den varan och du kommer att få en återbetalning.

3. Beställning/ingående av avtal

3.1. Du kan enbart beställa varor av oss via vår Webbplats. Naturligtvis kan du kontakta oss om du har frågor angående våra produkter.
3.2. Endast personer över 18 år med bostadsadress inom Sverige kan göra en beställning.
3.3.  När du har lagt en beställning och förutsatt att du har meddelat oss din mejladress kommer du att få en bekräftelse via mejl. Om vi av något skäl inte kan fullgöra din beställning, kommer vi att informera dig så snart som möjligt. Om betalning för en beställning har genomförts och vi redan har godkänt betalning för beställningen kommer betalningen att återbetalas till ditt konto eller krediteras det kort som du betalade med.

4. Leverans

4.1. TK Trailer levererar för nuvarande enbart till adress inom Sverige.
4.2. TK Trailer gör sitt bästa för att avsända beställda varor så fort som möjligt och i den ordning som beställningarna gjorts. Vi har som mål att leverera inom 3-5 arbetsdagar från bekräftelse av beställningen.
4.3. När du väl har gjort din beställning kommer du att få uppgifter om förväntad leveranstid m.m. Om du inte kan godta uppgifterna har du möjlighet att annullera beställningen.
4.4. Varor som levereras till dig kommer att vara TK Trailers egendom tills full betalning erlagts för varorna. Ansvaret för att bevara varorna i ett rimligt skick övergår emellertid till dig efter leverans.
4.5. För alla varor som köps från oss gäller ett leveransavtal. Detta innebär att äganderätten till och risken för förlust av varorna övergår till dig vid avlämnandet till fraktföraren.

5. Bestämmelser om distansförsäljning

5.1. Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du rätt till en ”ångerfrist” om 7 dagar för företag och 14 dagar för privatperson (med början dagen efter leverans av din beställning) d.v.s. rätt att annullera din beställning och erhålla full återbetalning inklusive leveranskostnader. ”Mottagarfrakt” accepteras inte och varorna kommer i sådant fall att returneras till avsändaren.
5.2. Meddela oss skriftligt via mejl om du önskar annullera din beställning [info@tktrailer.se] inom ångerfristen om 7 (företag) respektive 14 dagar (privatperson). Om du sänder tillbaka varan i enlighet med punkt 6 nedan kommer vi att göra full återbetalning till ditt konto eller kreditera det kort som användes för att köpa varan. Detta kommer att ske inom 30 dagar från mottagandet av ditt meddelande om annullering.

6. Returgaranti

6.1. Utöver ångerfristen enligt Distans- och hemförsäljningsreglerna accepterar vi returer enligt följande. Vi accepterar emellertid endast returer av varor under förutsättning av att alla varor har bevarats i rimligt skick före returen. Detta betyder särskilt att varan/varorna inte får ha skadats, smutsats, tvättats, ändrats eller använts (i annat syfte än att prova varan) och att all originalförpackning, alla etiketter och prislappar fortfarande är intakta.
Felaktiga eller skadade varor, felleverans: Om du erhållit en skadad eller felaktig vara från oss eller fel vara levererades till dig kommer du att ersättas fullt ut, inklusive återbetalning av leveransavgiften och den kostnad som du haft för att returnera varan till oss. För att få rätt till denna återbetalning måste du dels sända varan till oss inom 28 dagar från det datum då vi avlämnar varan till fraktföraren för leverans till dig dels följa det returförfarande som anges nedan. ”Mottagarfrakt” accepteras inte och varorna kommer att återsändas till avsändaren.
Övriga returer: Du kommer att erhålla full återbetalning för alla returer som inte gäller skadade och felaktiga varor och varor som transporterats på ett oriktigt sätt exklusive en återbetalning av leveransavgiften. Du svarar dock för kostnaden för att återsända varan till oss. För att få rätt till denna återbetalning måste du sända varan till oss inom 28 dagar från det datum då vi tillhandahåller varan till fraktföraren för leverans till dig och iaktta nedanstående returförfarande. ”Mottagarfrakt” accepteras inte och varorna kommer i sådant fall att returneras till avsändaren.
6.2. För att utnyttja vår returgaranti skall du meddela oss via mejl [info@tktrailer.se] och returnera varan till oss i gott skick, allt inom returperioden om 28 dagar. TK Trailers reservdelsavdelning kommer att informera dig om returförfarandet.
6.3. Full återbetalning kommer att ske inom 30 dagar från det att vi erhållit din returnerade vara (exklusive leveranskostnaden och returkostnaden som ovan beskrivs). Om betalning gjorts med ett giltigt kredit- eller bankkort kommer vi att kreditera det kort som användes för att göra köpet med återbetalningsbeloppet.

7. Betalningssätt

7.1. Är du inte tidigare godkänd som kund hos TK Trailer sedan tidigare kommer en kreditupplysning att tas.
Är du redan en godkänd kund hos TK Trailer AB skickar vi faktura enligt gängse normer.
Du kan lägga in dina betalningsuppgifter vid den tidpunkt då du lägger din beställning genom att använda ett giltigt kredit- eller bankkort (VISA eller MASTERCARD). Ditt kredit- eller bankkort kommer att belastas direkt när ditt köp är genomfört.
7.2. TK Trailer förbehåller sig rätten att kontrollera giltigheten av kredit- eller bankkortet, dess kreditstatus i förhållande till värdet av beställningen och om uppgifterna om köparens adress är korrekt. Beroende på resultatet av kontrollerna kan vi komma att vägra att ta emot din beställning.

8. Vårt ansvar

8.1. Vi garanterar att alla varor som köps från oss via vår Webbplats är av tillfredsställande kvalitet.
8.2. Vårt ansvar i samband med vara som köps via vår Webbplats är begränsat till priset för varan.
8.3. Vi accepterar inte ansvar för utebliven inkomst eller intäkt, bortfall av affärsmöjligheter, utebliven vinst eller uteblivna avtal, förlust av förväntade besparingar, förlust av data, slöseri med lednings- eller kontorstid eller för någon indirekt förlust eller skada eller följdförlust eller följdskada av något slag oavsett hur denna uppkommit och oavsett om den orsakats utomobligatoriskt (inklusive vårdslöshet), genom avtalsbrott eller på annat sätt, även om förlusten eller skadan kunde förutses.
8.4. Ingenting i detta Avtal utesluter eller begränsar sådant ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.

9. Integritetspolicy

Vi följer den svenska lagstiftningen gällande hantering av personuppgifter. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part. Du hittar vår Integritetspolicy här på sidan.

10. Färger

Vi kan inte garantera att de färger som visas exakt återger färgerna på den faktiska varan. De färger som återges beror på inställningarna i din utrustning.

11. Garanti

Om det finns fel i den vara som du har köpt följer TK Trailer alla lagbestämmelser om garanti som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag. Om du vill reklamera material- eller tillverkningsfel i varan som vi har levererat, inklusive skada under transport, kontakta oss via mejl på adressen: info@tktrailer.se.

12. Händelser utanför vår kontroll

12.1. Vi ansvar inte för underlåtenhet eller dröjsmål att fullgöra våra förpliktelser enligt detta Avtal som orsakats av händelser utanför vår rimliga kontroll (force majeurehändelser).
12.2. Exempel på force majeurehändelse är strejk, lockout och andra stridsåtgärder, oroligheter, eldsvåda, explosion, storm, översvämning, jordbävning, landsänkning, farsot eller annan naturkatastrof, omöjlighet att använda järnväg, fartyg, flygplan, motortransport eller andra slag av allmänna eller privata kommunikationer, omöjlighet att använda allmänna eller privata telekommunikationsnätverk, myndighets tillämpning av lagar, bestämmelser eller restriktioner.
12.3. Vi har ingen skyldighet att fullgöra våra förpliktelser under den tidsperiod då force majeurehändelsen varar och vi är berättigade till en förlängd tid för fullgörande motsvarande periodens varaktighet. Vi ersätter inte eventuella skador som kan uppkomma till följd av sådana situationer.

13. Överlåtelse

TK Trailer har rätt att överlåta sina rättigheter och förpliktelser enligt detta Avtal till vem som helst när som helst utan att lämna föregående meddelande till dig.

14. Elektronisk kommunikation

När du besöker den här Webbplatsen eller sänder mejl till oss så kommunicerar du elektroniskt med oss. Du samtycker till att motta meddelanden från oss på elektronisk väg. Vi kommer att kommunicera med dig via mejl eller genom att lägga in meddelanden på denna Webbplats. Du bekräftar att alla avtal, meddelanden, uppgifter och annan information som vi förser dig med på elektronisk väg uppfyller alla juridiska krav på att kommunikationen i fråga är skriftlig.

15. Äganderätt

Alla rättigheter såsom copyright som finns i det nätverk av webbplatser som drivs av TK Trailer innehas av TK Trailer eller dess närstående bolag. All användning av TK Trailers webbplatser, såsom Webbplatsen, eller av webbplatsernas innehåll annat än för ditt egna personliga icke-kommersiella bruk är inte tillåten utan TK Trailers tillstånd. Exempel på sådan otillåten användning är kopiering och lagring, helt eller delvis.

16. Bolagsinformation

Webbplatsen upprätthålls av TK Trailer AB med organisationsnummer 556345-3173 med huvudkontor på adressen Rävstigen 4, S-590 11 Boxholm, Sverige.

17. Tillämpning lag och tvister

17.1. Genom att besöka denna Webbplats samtycker du till att svensk lag, utan beaktande av dess internationellt privaträttsliga kollisionsnormer, skall tillämpas på Webbplatsen och Avtalet och på alla tvister av vilket slag det vara må som kan uppkomma mellan dig och oss.
17.2. Tvist som på något sätt har samband med ditt besök på Webbplatsen eller med varor som sålts eller distribuerats av oss via Webbplatsen skall slutligt avgöras genom skiljeförfarande i enlighet med svensk lag om skiljeförfarande. Förfarandet skall äga rum i Sverige på svenska.